Algemene voorwaarden

Art 1: Definities
a. Spinware: Spinware Solutions is een in ‘s-Gravenhage gevestigde onderneming die zich toelegt op de ontwikkeling, de verkoop en het onderhoud van software, de (groot)handel in hardware en het leveren van consultancy. Spinware is gebruiker van onderhavige algemene voorwaarden. b. Afnemer: afnemer is de contractuele wederpartij van Spinware die de gelding van onderhavige algemene voorwaarden heeft aanvaard.
 
 

Art. 2: Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Spinware goederen en/of diensten van welke aard ook aan afnemer levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.
 
b. Afwijkende voorwaarden en bedingen gelden slechts indien Spinware deze schriftelijk heeft aanvaard of bedongen en dan nog alleen voor het specifieke geval waarvoor die afwijkende voorwaarden en bedingen zijn gemaakt; voor het overige blijven de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van afnemer wordt uitdrukkelijk niet aanvaard.
 
c. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Spinware en afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige resp. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige resp. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 
 

Art. 3: Aanbod en overeenkomst
a. Alle aanbiedingen van Spinware zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 
b. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de afnemer de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.
 
c. De overeenkomst komt eerst tot stand door de schriftelijke orderbevestiging van Spinware.
 
 

Art. 4: Leveringstermijnen
Alle door Spinware genoemde en/of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Spinware bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn nimmer bindend. De enkele overschrijding van een genoemde termijn brengt Spinware niet in verzuim. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Spinware en afnemer zo spoedig mogelijk in overleg treden.
 
 

Art. 5: Prijs
a. Alle door Spinware gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 
b. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door afnemer periodiek te betalen bedragen, geldt dat Spinware gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste één maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 
c. Spinware is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan afnemer aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.
 
d. Indien afnemer niet akkoord wenst te gaan met een door Spinware op basis van sub b of sub c kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven van meer dan 25%, is afnemer gerechtigd binnen zeven werkdagen na bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Spinware genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren.
 
 

Art. 6: Betaling
a. Alle facturen zullen door afnemer worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities dient afnemer binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.
 
b. Voor zoveel een factuur betrekking heeft op een door afnemer aan Spinware te betalen jaarbijdrage, kan de afnemer die jaarbijdrage desgewenst, in plaats van ineens, voldoen in twaalf gelijke maandelijkse termijnen, telkens te voldoen vóór of op de eerste van de komende maand. Indien afnemer een maandtermijn niet uiterlijk op de vervaldatum heeft voldaan, wordt het alsdan resterende bedrag ineens en in zijn geheel opeisbaar zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De door de bank van Spinware opgegeven valutadatum geldt hiervoor als doorslaggevend.
 
c. Indien afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal afnemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, vanaf de vervaldag over het openstaande bedrag de wettelijke rente + 2½% verschuldigd zijn. Indien afnemer nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Spinware de vordering ter incasso uit handen geven, in welk geval afnemer tevens gehouden is tot vergoeding van buitengerechtelijke incasso kosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.
 
 

Art. 7: Eigendom, eigendomsvoorbehoud, verlening en overdracht van rechten
a. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen, berusten uitsluitend bij Spinware of haar licentiegevers. Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
 
b. Afnemer is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Spinware of haar licentiegevers bevatten. Afnemer verbindt zich deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van afnemer die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.
 
c. Afnemer zal nimmer enige aanduiding omtrent rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen verwijderen of wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
 
d. Het is Spinware toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Spinware de programmatuur heeft beveiligd, is het afnemer niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat afnemer niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal Spinware op verzoek van afnemer een reservekopie van de programmatuur aan afnemer ter beschikking stellen.
 
e. Behoudens het geval dat Spinware een reservekopie van de programmatuur aan afnemer ter beschikking stelt, heeft afnemer het recht één reservekopie van de programmatuur aan te houden, waaronder tevens dient te worden te verstaan te maken. Onder reservekopie wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een stoffelijk voorwerp waarop de programmatuur is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar.
 
f. Indien afnemer programmatuur ontwikkelt of een derde voor hem programmatuur ontwikkelt dan wel als afnemer het voornemen heeft dit te doen en hij in verband met de interoperabiliteit van de te ontwikkelen programmatuur en de aan hem door Spinware ter beschikking gestelde programmatuur informatie nodig heeft om deze interoperabiliteit te bewerkstelligen, zal afnemer Spinware schriftelijk en gespecificeerd verzoeken om de benodigde informatie. Spinware zal alsdan binnen redelijke termijn mededelen of afnemer de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en op welke voorwaarden, waaronder mede begrepen financiële voorwaarden en voorwaarden betreffende de door afnemer eventueel in te schakelen derden. Onder interoperabiliteit wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het vermogen van programmatuur om informatie met andere componenten van een computersysteem en/of programmatuur uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren.
 
g. Met inachtneming van de overige bepalingen in deze voorwaarden is afnemer gerechtigd tot verbetering van fouten in de hem ter beschikking gestelde programmatuur, indien zulks noodzakelijk is voor het uit de aard van de programmatuur voortvloeiende beoogde gebruik daarvan.
 
h. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van rechten of verplichtingen met betrekking tot fouten, wordt onder fouten verstaan het niet voldoen aan de door Spinware schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerkprogrammatuur, aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. Afnemer is gehouden van fouten onverwijld melding aan Spinware te maken.
 
i. Alle aan afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Spinware, totdat alle bedragen die afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden volledig aan Spinware zijn voldaan.
 
j. Rechten worden aan afnemer steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat afnemer de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 
 

Art. 8: Risico
Het risico van verlies of beschadiging van zaken of programmatuur die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op afnemer over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van afnemer of van een door afnemer gebruikte hulppersoon zijn gebracht.
 
 

Art. 9: Aansprakelijkheid
a. Spinware aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 
b. De totale aansprakelijkheid van Spinware wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 12.500,= (twaalfduizend vijfhonderd euro).
 
c. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten die afnemer zou moeten maken om de prestatie van Spinware aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze schade wordt echter niet vergoed indien afnemer de overeenkomst heeft ontbonden;
– de kosten die afnemer heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Spinware op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
– redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 
d. De totale aansprakelijkheid van Spinware voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 45.000,= (vijfenveertig duizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 
e. De aansprakelijkheid van Spinware voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 
f. Buiten de in de leden b en d genoemde gevallen rust op Spinware geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
 
g. De in de leden b en d genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Spinware.
 
h. De aansprakelijkheid van Spinware wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien afnemer Spinware onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Spinware ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Spinware in staat is adequaat te reageren. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Spinware meldt.
 
i. Afnemer vrijwaart Spinware voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door afnemer aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Spinware geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover afnemer bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.
 
 

Art. 10: Overmacht
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Spinware. Wanneer een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
 
 

Art. 11: Medewerking door afnemer
a. Afnemer zal Spinware steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. .
 
b. Afnemer is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door Spinware te verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer. .
 
c. Indien is overeengekomen dat afnemer programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. .
 
d. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Spinware staan of indien afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Spinware in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
 
e. Ingeval medewerkers van Spinware op de locatie van afnemer werkzaamheden verrichten, zal afnemer kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals – indien van toepassing – een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc. zorgdragen. Afnemer zal Spinware vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Spinware daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van afnemer of van onveilige situaties in diens organisatie.
 
 

Art. 12: Ontwikkeling van programmatuur
a. Dit artikel is slechts van toepassing indien Spinware in opdracht van afnemer programmatuur ontwikkelt, zulks terwijl de in dit artikel bedoelde rechten en verplichtingen uitsluitend betrekking hebben op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie.
 
b. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Spinware zal de ontwikkeling van de programmatuur met zorg uitvoeren op basis van de door afnemer te verstrekken gegevens, voor de juistheid en volledigheid waarvan afnemer instaat.
 
c. Spinware is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid en volledigheid van de aan haar ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat afnemer de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 
d. Afnemer verkrijgt het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan afnemer ter beschikking worden gesteld en is afnemer gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.
 
e. Spinware zal de te ontwikkelen programmatuur aan afnemer conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren. Installatie geschiedt slechts indien dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
 
f. Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door Spinware uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode zal afnemer de programmatuur niet voor productieve of operationele doeleinden gebruiken.
 
g. De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:
– indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door Spinware uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel:
– indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel:
– indien Spinware voor het einde van de testperiode een testrapport ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld. In afwijking van het voorgaande zal de programmatuur, indien afnemer daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
 
h. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat in de programmatuur fouten de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal afnemer Spinware hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
 
i. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat, zal afnemer Spinware uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een gedetailleerd schriftelijk testrapport over de fouten informeren. Spinware zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Spinware gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
 
j. Acceptatie van de programmatuur kan niet worden onthouden op gronden die niet verband houden met de tussen partijen overeengekomen specificaties en voorts niet wegens kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Spinware om kleine fouten in het kader van de garantieregeling te herstellen.
 
k. Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een behaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.
 
 

Art. 13: Gebruik en onderhoud van programmatuur
a. De in dit artikel vermelde bepalingen zijn van toepassing op alle door Spinware ter beschikking gestelde programmatuur. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op een voor zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel door Spinware te verstrekken nieuwe versies.
 
b. Spinware verleent afnemer het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Afnemer zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Ingeval de overeengekomen programmatuur wordt geleverd als onscheidbaar onderdeel van een pakket dat tevens andere, niet overeengekomen programmatuur bevat, strekt het gebruiksrecht van afnemer zich uitdrukkelijk niet uit tot de niet overeengekomen programmatuur.
 
c. De programmatuur mag door afnemer uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de verwerkingseenheid en voor het bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets is overeengekomen gelden de verwerkingseenheid van afnemer waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht heeft slechts betrekking op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.
 
d. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is afnemer niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sub-licentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van afnemer gebruikt. Afnemer zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten, en niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (‘timesharing’). De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden nimmer aan afnemer ter beschikking gesteld.
 
e. Afnemer mag back-ups van de programmatuur maken, mits merken en auteursrechtaanduidingen niet worden gewijzigd.
 
f. Het gebruiksrecht eindigt in ieder geval ingeval onder de afnemer op de programmatuur beslag wordt gelegd.
 
g. Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de programmatuur zal afnemer alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Spinware retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat afnemer bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren vernietigt, zal afnemer van zodanige vernietiging Spinware onverwijld schriftelijk melding maken.
 
h. Alle gevolgen van het gebruik door afnemer van de door Spinware ter beschikking gestelde programmatuur zijn voor rekening en risico van afnemer. Afnemer is verantwoordelijk voor de controle en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
 
i. Spinware zal de programmatuur op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers aan afnemer afleveren en, indien een door Spinware uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, de programmatuur bij afnemer installeren.
 
j. Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen is het bepaalde in artikel 12 f tot en met artikel 12k van overeenkomstige toepassing.
 
k. Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt afnemer de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van Spinware ingevolge de garantie van artikel 13l tot en met artikel 13n.
 
l. Gedurende een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, drie maanden na acceptatie, zal Spinware naar beste vermogen eventuele fouten in de programmatuur herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Spinware zijn gemeld. Spinware garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking zal werken of dat alle fouten en andere gebreken zullen worden verbeterd. Het herstel zal gratis worden uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van afnemer is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Spinware zijn gebruikelijke tarieven en kosten van herstel in rekening zal brengen. Spinware kan zijn gebruikelijke tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten, onoordeelkundig gebruik van afnemer of van andere niet aan Spinware toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien afnemer zonder schriftelijke toestemming van Spinware wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen.
 
m. Herstel van fouten zal geschieden op een door Spinware te bepalen locatie. Spinware is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
 
n. Na afloop van de in artikel 13l bedoelde garantieperiode is Spinware niet verplicht fouten of andere gebreken te herstellen, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten die zodanig herstel omvat.
 
o. Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal afnemer overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Spinware geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan Spinware melden. Na ontvangst van de melding zal Spinware naar beste vermogen trachten fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Spinware te bepalen wijze en termijn aan afnemer ter beschikking worden gesteld. Spinware is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel via programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. Alle werkzaamheden zullen door Spinware worden verricht binnen zijn normale werktijden.
 
p. Spinware garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking zal werken of dat alle fouten en andere gebreken zullen worden verbeterd.
 
q. Spinware kan zijn gebruikelijke tarieven en zijn kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Spinware toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan Spinware is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.
 
r. Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal Spinware bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan afnemer ter beschikking stellen. Zes maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Spinware niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de betreffende oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan Spinware van afnemer verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met Spinware aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.
 
s. Indien afnemer niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met Spinware is aangegaan, kan Spinware door afnemer niet verplicht worden op een later moment wel een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.
 
t. Indien en voor zover Spinware programmatuur van derden aan afnemer ter beschikking stelt, zullen, mits dit door Spinware schriftelijk aan afnemer is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Afnemer aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor afnemer ter inzage bij Spinware en Spinware zal deze desgewenst aan afnemer toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen afnemer en Spinware geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
 
u. De door Spinware geleverde programmatuur is voor haar werking afhankelijk van andere programmatuur en een werkomgeving, één en ander als omschreven in de offerte. Indien het voor de werking van een update noodzakelijk is dat er mutaties plaatsvinden in die andere programmatuur en/of de werkomgeving, dan zal Spinware daarvan uiterlijk 3 maanden vóór die update berichten aan afnemer. Spinware kan nimmer gehouden worden programmatuur en/of updates te leveren die werken met een andere versie van andere programmatuur en/of werkomgeving dan waarvoor die programmatuur en/of update is bedoeld.
 
 
Art. 14: Verzameling van gegevens
Spinware maakt gebruik van SpinOffice CRM voor het beheren van klantgegevens. Persoonlijke gegevens die u ons schriftelijk of mondeling verstrekt, worden door ons verzameld en versleuteld opgeslagen in het CRM-systeem van SpinOffice. Naast de standaard NAW-gegevens wordt in SpinOffice ook alle e-mail correspondentie en documenten opgeslagen.
 
SpinOffice CRM is een veilige cloud software oplossing. Alle data wordt versleuteld opgeslagen bij Amazon Web Services (AWS) binnen de EU.
 
Uiteraard neemt SpinOffice CRM adequate organisatorische en technologische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.
 
Lees hier meer over het privacybeleid van SpinOffice: www.spinoffice-crm.com/nl/privacybeleid/.
 
 

Art. 15: Consultancy
a. De in dit artikel vermelde bepalingen zijn specifiek van toepassing indien Spinware ten behoeve van afnemer consultancywerkzaamheden verricht.
 
b. Spinware zal zich naar beste kunnen inspannen de consultancywerkzaamheden met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met afnemer schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Een aanvaarde opdracht tot het verrichten van consultancywerkzaamheden leidt tot een inspanningsverbintenis, niet tot een resultaatsverbintenis.
 
c. Indien is overeengekomen dat de consultancywerkzaamheden in fasen zullen plaatsvinden, is Spinware gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 
d. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Spinware gehouden bij de uitvoering van de consultancywerkzaamheden tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van afnemer op te volgen. Spinware is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen consultancywerkzaamheden wijzigen of aanvullen.
 
e. Indien de overeenkomst tot het verrichten van consultancywerkzaamheden is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Spinware steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 
f. Het bepaalde in art. 7:408 lid 1 Burgerlijk Wetboek is steeds uitgesloten.
 
g. Indien Spinware op verzoek of met instemming van afnemer werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen consultancywerkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door afnemer aan Spinware worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Spinware. Spinware is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. Afnemer aanvaardt dat door meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van afnemer en Spinware, kunnen worden beïnvloed. Van meerwerk is eveneens sprake indien een systeemanalyse of een ontwerp wordt uitgebreid of gewijzigd.
 
h. Meerwerk is nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.
 
i. Voor zover voor de consultancywerkzaamheden een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamhedenof prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Spinware afnemer tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 
j. Voor zover de consultancywerkzaamheden van Spinware bestaan uit het verzorgen van een opleiding, cursus of training, kan Spinware steeds voor aanvang daarvan de ter zake verschuldigde betaling verlangen. De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding, cursus of training zullen worden beheerst door de bij Spinware gebruikelijke regels.
 
k. Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van Spinware aanleiding geeft, is Spinware gerechtigd de opleiding, cursus of training te combineren met een of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.
 
 

Art. 16: Vertrouwelijke informatie en niet-overnamebeding
a. Elk der partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.
 
b. Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan slechts nadat goed zakelijk overleg met de andere partij heeft plaatsgehad, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
 
 

Art. 17: Beëindiging
a. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
 
b. Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 
c. Spinware kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien afnemer – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van afnemer faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Spinware zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. d. Indien afnemer op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Spinware ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Spinware vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 
 

Art. 18: Toepasselijk recht en geschillen
a. Op de overeenkomsten tussen Spinware en afnemer is, ongeacht de plaats van aflevering en/of uitvoering daarvan, Nederlands recht van toepassing.
 
b. Alle geschillen en vorderingen uit hoofde van de overeenkomst en nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zijn, met uitsluiting van alle andere rechterlijke colleges, onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in Den Haag. Inschrijfnummer Handelsregister Den Haag 27183788.
 
 

Art. 19: Cookies
Spinware Solutions maakt gebruik van cookies binnen haar website, om haar diensten repeterend te tonen binnen advertentieplatformen. Een cookie is een klein stukje informatie dat is opgeslagen door een toepassing op uw computer of apparaat. Cookies worden gebruikt om het bezoekgedrag van websitebezoekers te analyseren.
 
Veel van de webpagina’s binnen de website zijn alleen beschikbaar bij gebruik van cookies. Indien u het gebruik van cookies op uw computer niet wenst, hebt u de mogelijkheid om uw browser te configureren op een zodanige wijze dat het zal u op de hoogte zal brengen wanneer cookies worden aangemaakt of dat het plaatsen van cookies wordt geblokkeerd. Het blokkeren van cookies kan ertoe leiden dat bepaalde aspecten van de website niet goed functioneren.
 
Prestatie Cookies

Spinware maakt gebruik van cookietype “Prestatie Cookies”, deze is in overeenstemming is met de Europese e-Privacy-richtlijn (2009/136/EG). Deze cookies verzamelen informatie over uw websitebezoek, zoals het tijdstip van het bezoek, of sprake is van een herhaald bezoek, informatie over verwijzende bronnen, en een brede IP-geolocatie. Persoonlijke informatie die kan worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren wordt niet verzameld. Door het gebruik van deze cookies weet Spinware hoeveel pagina’s zij op haar website heeft gehad, hoeveel gebruikers zij heeft en welke browsers worden gebruikt en in welk land, stad of regio de gebruikers zich bevinden. Bronnen waarvan Spinware o.a. gebruik van maakt zijn AdRoll, Google Analytics en Google AdWords.